ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 191 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (07/01/2564)
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลว.14 ม.ค.63 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14/01/2563)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (05/09/2562)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 (05/09/2562)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (05/09/2562)
ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2562 (05/06/2562)
นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมเตรียมการการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 (03/05/2561)
นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ (24/04/2561)
เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ http://www.cgd.go.th/brm หรือเข้าเยี่ยมชมผ่าน QR code (05/04/2561)
ติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมญ์ เพียง กดถูกใจ เพจสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ใน Facebook ค้นหา "สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์" (03/04/2561)