ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (14/05/2563)
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต (23/03/2563)
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 (23/03/2563)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.สระบุรี,หนองแซง,เสาไห้,พระพุทธบาท,หนองโดน,แก่งคอย,มวกเหล็ก,วังม่วง,ซับสนุ่น,กบินทร์บุรี,วังตะเคียน,นครนายก,ปากพลี โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ (29/03/2562)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (07/12/2560)
วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดเด่น จากนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมรตรีและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราช (21/09/2560)
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี รับการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" (14/07/2560)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนฤมล ไตรทาน ประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 พาคณะทางานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1และ กฟจ.ปทุมธานี,อยุธยา,อ่างทอง และสระบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (26/05/2560)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางนฤมล ไตรทาน ประธานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1 และ การไฟฟ้าในสังกัด 15 แห่ง ที่ได้รับรางวัล หนึ่งกระทรวงหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส (08/05/2560)
วันที่ 10 เม.ย.2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ก.1 และคณะทำงาน กฟจ.ปทุมธานี กฟจ.อยุธยา กฟจ.อ่างทอง กฟจ.สระบุรี เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) (10/04/2560)