ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<<<<< (12/12/2561)
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<<<<< (12/12/2561)
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<<<<< (12/12/2561)
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<------------ (11/12/2561)
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<------------ (11/12/2561)
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<------------ (11/12/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบเคเบิลใต้ดินภายในสำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/10/2561)
ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชนน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2561)
จัดซื้อสายทองแดง สำหรับรองรับผู้ใช้ไฟรายใหม่ งบลงทุน ปี 2560 จำนวน 2 รายการ (22/05/2561)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานปรับปรุงและงานย้ายแนว งบลงทุน ปี 2560 ในส่วนของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัดจำนวน 4 รายการ (15/05/2561)