ระเบียบ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี (12/04/2561)
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคัฐ พ.ศ.2560 (27/02/2560)
ข้อบังคับว่าจ้าง2543 (27/07/2559)
ข้อบังคับว่าจ้าง2546 (27/07/2559)
ข้อบังคับว่าจ้าง2548 (27/07/2559)
ข้อบังคับว่าจ้าง2550 (27/07/2559)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายเเละหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทคมนาคมบนเสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (30/03/2559)