กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไข) (04/06/2560)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 (09/08/2558)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (09/08/2558)
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 (05/08/2558)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 (05/08/2558)
พระราชบัญญัติตุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (05/08/2558)