- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) (27/07/2559)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2548(ฉบับที่ 3) (27/07/2559)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 4) (27/07/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (04/05/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (01/02/2559)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจ้าง และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน (21/01/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท (20/01/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฏหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (20/01/2559)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 (03/12/2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [นายถวิล เปลี่ยนศรี] (28/07/2558)