คำสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (27/02/2562)
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐาของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558 (07/12/2560)
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (25/08/2560)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดวัน Peak Off-Peak ปี 2560 สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) (07/07/2560)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (04/05/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (01/02/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท (20/01/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฏหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (20/01/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ