อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (17/04/2561)
อำนาจหน้าที่ (กฎกระทรวง)
อำนาจหน้าที่ (ประกาศจังหวัดลำปาง)