ข้อ 4 ด้านการบริหารงบประมาณ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (05/01/2563)
ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (05/01/2562)
ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (05/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 (04/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 (04/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 (04/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2562 (04/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 (04/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 (04/01/2562)
ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 (04/01/2562)