ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (22/05/2563)
ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (21/05/2563)
ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (20/05/2563)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 (14/05/2563)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 (14/04/2563)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 (13/03/2563)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 (17/01/2563)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2562 (12/12/2562)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 (18/11/2562)
ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 (10/10/2562)