- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 (17/01/2565)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 (14/01/2565)
ขอความเห็นขอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/01/2565)
ขอความเห็นขอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/01/2565)
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1.นายปรีชาพร สุวัฒโนดม) (13/01/2565)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 (13/01/2565)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 (ไม่มีข้อมูลในส่วนประชาสัมพันธ์) (12/01/2565)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 (11/01/2565)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 (07/01/2565)
แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) (23/06/2564)