คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 17/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 18/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 3/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าว สาร ในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 4/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 4/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร