คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
•คู่มือการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังการของประชากร พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ ปี 2560
คู่มือการปฏิบัติงานและบรรณาธิกรลงรหัส โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558