- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เรื่อง ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ (06/08/2558)
•คู่มือการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังการของประชากร พ.ศ. 2558 (13/07/2558)
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 17/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 18/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 3/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าว สาร ในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 4/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 4/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ