แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนและผลการเบิกจ่าย 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (31/03/2564)
แผนและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01/10/2563)
แผนและผลการเบิกจ่าย 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 (30/09/2563)
แผนและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2563)
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 (01/10/2562)
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2562 (01/10/2561)
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2561 (01/10/2560)
โครงการการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระะมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (05/08/2558)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน (05/08/2558)
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ (05/08/2558)