รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
•โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
•โครงการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน
•โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558)
•โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2558
•งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เบิกแทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ)
•งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 1)
•งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 10)
•งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 12
•งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 14)
•งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 16)