แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 (10/06/2564)
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) (04/01/2564)
เเผนเเม่บทบริการลูกค้าเเละการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 (16/12/2563)
แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (31/03/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563-2567 (22/01/2563)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) (22/02/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) (13/02/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) (14/01/2562)
แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 (21/06/2560)