นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (04/04/2565)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2565 (31/01/2565)
นโยบายธรรมาภิบาล (27/01/2565)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green OFFICE) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (25/01/2565)
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) (15/09/2564)
นโยบายควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง (29/04/2564)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/02/2564)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง (25/01/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2564 (07/01/2564)
นโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13/04/2563)