ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับที่ 2)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ