นโยบายสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ (นายภุชพงค์ โนดไธสง) (11/04/2561)
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ท้ต สุทันธนกิตติ์)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560