- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ (นายภุชพงค์ โนดไธสง) (11/04/2561)
นโยบาย ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ท้ต สุทันธนกิตติ์)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับที่ 2)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน