- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (05/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (20/03/2562)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 (04/03/2562)
ไม่มีภารกิจทีเกี่ยวข้อง (27/02/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (23/02/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (13/02/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (14/01/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน (10/01/2562)
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (26/01/2561)
นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (24/01/2561)