- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) (12/10/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 (22/09/2564)
แผนแมบ่ทดา้นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564-2568 (10/06/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/01/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 (13/01/2564)
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครงั้ที่ 4 พ.ศ. 2564) (23/12/2563)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2563 (06/11/2563)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 (06/11/2563)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา (05/03/2563)
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (05/03/2563)