- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (22/04/2565)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green OFFICE) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (10/03/2565)
นโยบายธรรมมาภิบาล (02/03/2565)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2565 (03/02/2565)
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) (12/10/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 (22/09/2564)
แผนแมบ่ทดา้นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564-2568 (10/06/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/01/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 (13/01/2564)
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครงั้ที่ 4 พ.ศ. 2564) (23/12/2563)