แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 (22/09/2564)
แผนแมบ่ทดา้นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564-2568 (10/06/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 (13/01/2564)
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครงั้ที่ 4 พ.ศ. 2564) (23/12/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 (22/01/2563)
แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (17/04/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (23/02/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (13/02/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (14/01/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) (04/09/2560)