นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) (12/10/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/01/2564)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2563 (06/11/2563)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 (06/11/2563)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา (05/03/2563)
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (05/03/2563)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (04/02/2563)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 (30/01/2563)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา (29/11/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (07/11/2562)