ผลการพิจารณาอนุมัติจัดจ้างของหน่วยงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานผลการพิจารณาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) (สำหรับงวดงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/10/2562)
รายงานผลการพิจารณาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/05/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560 เรื่อง การสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (11/09/2560)
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 (28/09/2559)
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (09/09/2558)