ผลการพิจารณาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 164 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (22/10/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 162 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (21/10/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 157 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (12/10/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 155 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (09/10/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 151 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (01/10/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 146 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (09/09/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 143 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (08/09/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (07/09/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 138 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (31/08/2563)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 137 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/08/2563)