โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบ รองรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงสร้างของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 96 ง ลงวันที่ 20 กันยายน 2543) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2543  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด