โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 78 บัญญัติว่า ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด