โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร (ประกาศจังหวัดลำปาง)   ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร (กฎกระทรวง)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด