ประกาศประกวดราคา สอบราคา
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<<<<< วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<<<<< วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
>>>>>วิธีค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<<<<< วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<------------ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<------------ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
------------>ค้นหาประกาศประกวดราคา สอบราคา กฟอ.หาดใหญ่<------------ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบเคเบิลใต้ดินภายในสำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชนน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อสายทองแดง สำหรับรองรับผู้ใช้ไฟรายใหม่ งบลงทุน ปี 2560 จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานปรับปรุงและงานย้ายแนว งบลงทุน ปี 2560 ในส่วนของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัดจำนวน 4 รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อลูกถ้วย composite สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนลุกถ้วยพอร์ชเลนที่เสื่อมสภาพในระบบสายส่ง 115 kv ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อคอนสื่อสาร รื้อถอนคอนเก่าพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารใหม่ ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ สับเปลี่ยน ถอนคืน กฟอ.หาดใหญ่ ประจำปี 2561 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้าฉลุง-บ้านทุ่งตำเสา (คพจ.1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 4074 บริเวณซอยบ้านตก ซอยโชคอนันต์ ม.2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตฯเทศบาลเมืองคลองแห (โรงเรียนและสนามกีฬา) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ งบลงทุน ปี 2560 จำนวน 12 รายการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนรองงานโครงการ คสจ.7 ทดแทนพัสดุโครงการ คพจ.1 จำนวน 15 รายการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 งบลงทุน ปี 2558 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ คสจ.7 ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ จำนวน 4 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-12/2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองงานโครงการ คสจ.7 ทดแทนพัสดุโครงการ คพจ.1 จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองงานโครงการ คสจ.7 ทดแทนพัสดุโครงการ คพจ.1 จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-11/2560) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 1 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-10/2560) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ (สอบราคาเลขทัี่ ซส.หญ.(คล)-09/2560) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีรหัสพัสดุมาตรฐาน ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ (C 02.1) จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองงานโครงการ คสจ.7 ทดแทนพัสดุโครงการอื่น โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 รายการ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองงานโครงการ คสจ.7 ทดแทนพัสดุโครงการอื่น โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 รายการ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-08/2560) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานโครงการ คสจ.7 จำนวน 4 รายการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรองใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และงบโครงการ จำนวน 7 รายการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 1 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-07/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 4 รายการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 13 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 400 บ้านวังพา ม.9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสา สนง.ชลประทาน บริเวณริมคลอง ร.1 (หลังตลาดเกษตร-เลยถนนบางแฟบ)ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งาน งบผู้ใช้ไฟปี 2560 งบลงทุนปี 2558 และงบโครงการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานคิดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใข้ไฟ ปี 2560 จำนวน 4 รายการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-06/2560) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 471 บริเวณก่อนถึง ร.ร.บ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานโครงการ คสจ.7 และ คชฟ.3 ของ กฟส.นาหม่อม จำนวน 4 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-05/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตฯ บ้านจัดสรร นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ถ.เชื่อมสัมพันธ์ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 285 บริเวณบ้านหนองนายขุ้ย ไฟตก ซอยบ่ออิฐ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.(ไตรมาส 3)ประจำปี 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้า กฟภ.ไตรมาส 3 ปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. ใ้ช้งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่ายงบโครงการ คสจ.7 ของ กฟส.รัตภูมิ ช่วงที่ 2 (บ้านท่าชะมวง - บ้านพรุพ้อ) โดยวิธีการสอบราคา (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-04/2560) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานโครงการ คสจ.7 จำนวน 10 รายการ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย งานบ้านกลาง-หน้าสนามบินหาดใหญ่ ช่วงที่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดขาดแคลน สำหรับใช้งานและทดแทน งานโครงการ คสจ.7 และใช้งานงบทำการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อหนามกันนก ติดตั้งในระบบจำหน่าย ใช้งาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้่อพัสดุขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 21 รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานและซื้อทดแทนที่ยืมจากโครงการอื่นมาดำเนินการแล้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการสอบราคา(สอบราคาเลชที่ ซส.หญ.(คล)-03/2560 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบโครงการ คสจ.7 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับใช้งาน งบโครงการ คสจ.7 และงบลงทุนปี 2558 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างซ่อมแซมระบบจำหน่ายชำรุด บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 910 บริเวณเยื้องปั้ม ปตท.ควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานโครงการ คสจ.7 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการสอบราคา(สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-02/2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีรหัสพัสดุมาตรฐาน ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ (C 02.1) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรายการเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. ใช้งานปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการสอบราคา(สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-01/2560) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ถ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานปรับปรุงย้ายแนวเสา และเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายของ กฟส.นาหม่อม จำนวน 6 รายการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื่อพัสดุขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟปี 2560 จำนวน 3 รายการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 1.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 2.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 3.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงแรงต่ำ ที 683 บริเวณถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรองใช้งาน งบผู้ใช่ไฟปี 2560 งบลงทุนปี 2558 และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 งบลงทุนปี 2558 จำนวน 4 รายการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 1 รายการ - หม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส แบบธรรมดา 33-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานงบโครงการ จำนวน 1 รายการ - เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 บริเวณบ้านโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ใช้งานงบทำการ จำนวน 6 รายการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื่อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบลงทุนปี 2560 จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี 20/5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง - ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี 30/5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง - ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี 75/5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 งบลงทุนปี 2558 และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตฯ หจก.ปุณณกัณฑ์วัลเลย์ (โครงการบ้านจัดสรร) Urbana Villagio ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับใช้ในการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตบ้านจัดสรร คุณกิตติพงศ์ ผูกบุญเชิด ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตฯ บจก.แอล พี เอฟ คอนเทรดฟาร์ม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานงบโครงการ ปี 2560 - เสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 50 ต้น วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้งาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 2 ตู้ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงต่ำ สำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ 11 บริเวณเลียบคลอง ร.1 (ฝั่งตะวันออก) ลพบุรีราเมศวร์ - สะพานเมตตา ตำบลควนลัง,ท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ ,บางกล่ำ จังหวัดสงขลา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา บริเวณบ้านวังพา ถนนวังพา-คลองทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสุดขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสาระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหูแร่ ถนนสายน้ำตกโตนงาช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซิ้อซีที ขาดแคลนใช้งานและสำรองใช้งาน งบลงทุนปี 2560 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสา สนง.ชลประทาน บริเวณซอย 27 เพชรเกษม - สะพานเมตตา (ฝั่งตะวันออก) ตำบลหาดใหญ่ , ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และงบลงทุน ปี 2558 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์เสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 230 ต้น วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงของ กฟภ. (ไตรมาส 2)ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟและสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี2560 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 951 บริเวณซอยประสานใจ ถนนนวลแก้ว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟและงบโครงการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตฯ นายสมพร สิริโปราณานนท์ ถ.ร่วมธรรม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างย้ายแนวเสาแรงต่ำ บริเวณถนนคลอง ร.1 (ประตูหน้าควน-สะพานเมตตา) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และ งบลงทุน ปี 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และงานงบโครงการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อชุดโคมไฟใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขต บจก.พี อ็น เค คอนสตรัคชั่น ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งบทำการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 1091 บริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาขยายเขตโครงการบ้านทินกร (อดุลย์ ทินกร) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับใช้งานติดตั้งผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และงบลงทุน ปี 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณถนนทวีรัตน์ (จุด A-B)ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2560 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้าและค่าอื่น ๆ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 และการไฟฟ้าสาขาย่อยบางกล่ำ จำนวน 12 พื้นที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตที่ดินจัดสรร นายบุนลี่ แซ่ซิน ม.6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานงบผู้ใช้ไฟ งบโครงการ และงบลงทุน จำนวน 6 รายการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าในที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณสุดถนนราษฎร์อุทิศและถนนโชคสมาน 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 397 บริเวณบ้านนายสี ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อหม้อแปลงติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขยายเขตสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ไฟสาธารณะทางหลวงถนนสาย ค9 ผังเมืองรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ประจำปี 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ประจำปี 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ประจำ 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ พื้นที่ (A,B,C) ประจำปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ สำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ปี 2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ คลังพัสดุหลัก กฟอ.หาดใหญ่ ปี 2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาด สำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ปี 2559 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ สำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ปี 2558 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ คลังพัสดุหลัก กฟอ.หาดใหญ่ ปี 2558 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาด สำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ปี 2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด