ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดยโสธร โด้วยวิธีปรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด