กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎหมายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข้อบังคับสภาสถาบันการพลศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด