กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไข) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติตุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด