อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคลังตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด