อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ (ประกาศจังหวัดลำปาง)   ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ (กฎกระทรวง)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด