เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 1/2564 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.รังสิต ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
อนุมัติแผนงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.รังสิต ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี 2563 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี 2563 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 4/2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 3/2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 2/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 1/2563 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ประจำปี 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.รังสิต ประจำปี 2563 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 4/2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 3/2562 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 2/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาส 1/2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.รังสิต ประจำปี 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
อนุมัติจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด