มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
กฎหมายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด