มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการทำสำมะโน สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 16 ฉบับ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ทุกกระทรวง/หน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่มีมติ 27/09/2559   ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันที่มีมติ 07/12/2559   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด