คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ๒๕๖๐ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกาคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติกามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(3) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว289 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว220 ลงวันที่ 7 พ.ค.2561 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) หนังสือกองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ทีี กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว111 ลว 5 มี.ค.2561 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ทีี กค 0405.3/ว91 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ทีี กค (กวจ) 0405.2/ว496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ทีี กค (กวจ)0405.2/ว5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ทีี กค 0405.2/ว453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้ควบคุมดูแล และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่ส วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market)เพิ่มเติม หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.3/ว320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ ว 93 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอความร่วมมือข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผู้ค้ากับภาครัฐมาบันทึกในระบบ e-catalogฯ หนังสือบันทึกข้อความ งานกองการพัสดุ กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/000578 ลว. 27 มี.ค.2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 491 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลา วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พ.ย.56และเมื่อวันที่18พ.ย.57หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร0505/ว272ลว7ก.ย59 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market)เพิ่มเติม หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ) 0421.3/ว190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 183 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว62 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์(e-market แบบ Thai Auction) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือ e-catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือการใช้งานผู้ค้ากับภาคคัฐ (Electronic Bidding:e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา(e-market แบบ RFO) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว96 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว91 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/383 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น Undo หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว148 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว117 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0410.2/ว15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ยกเลิกตัวอย่างหนังสือคำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว38 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานคลังจัดหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับค่าน้ำมัน เพิ่มเติม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว38 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 12/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มเติม วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน (Core Team) ของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เพิ่มเติม) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 43 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติด่วน ที่ คสช(สลช)/223 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ คสช/48 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระดับหน่วยงาน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP (ฉบับสมบูรณ์) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS ผ่าน GFMIS Web online วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คำสั่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2/2556 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงาน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด