คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว ๗๘๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การออกอาชญาบัตรและการออกใบอนุญาตต่างๆ ภายหลังจากที่ พ.ร.บ.การประมง พศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ   ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัติเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง พ.ศ. ๒๕๕๔   ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัด   ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม ๑   ... อ่านต่อ
คู่มือปลาน้ำจืด   ... อ่านต่อ
คู่มือสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์การประมง   ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)   ... อ่านต่อ
คู่มืิอการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ   ... อ่านต่อ
คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตมาตรฐานสนค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑   ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   ... อ่านต่อ
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง   ... เชื่อมโยง
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ >>สรุปประกาศตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ฯ   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ >>สรุปฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ >>เปรียบเทียบกฎหมายประมงใหม่กับกฎหมายประมงเก่า   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ >>สรุปหลักการของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด