แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนและผลการเบิกจ่าย 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนและผลการเบิกจ่าย 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานในการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบและผู้เกี่บวข้อง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระะมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันายน 2558) ของหน่วยงาน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด