นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทิศทางการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ2560 - 2564) ฉบับปรุงปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี พ.ศ.2558-2561 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กระทรวงแรงงาน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สรุปการมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด