พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ตัวอย่าง คำร้องขอใช้ไฟฟ้า 
2ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 6  
3 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2562 6  
4 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 6  
5 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 6  
6 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2562 6  
7 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 6  
8 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 6  
9 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 6  
10 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 6  
11 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562 6  
12 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6  
13 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 6  
14 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 6  
15 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 6  
16 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 6  
17 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 6  
18 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 6  
19 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 6  
20 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 6  
21 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 6  
22 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2563 6  
23 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 6  
24 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 6  
25 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 6  
26 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 6  
27 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 6  
28 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 6  
29 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564 6  
30 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 6  
31 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 6  
32 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 6  
33 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 6  
34 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564 6  
35 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 6  
36 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 6  
37 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 6  
38 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565 6  
39 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 6  
40 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 6  
41 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565 6  
42 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 6  
43 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 6  
44 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 6  
45 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 6  
46 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565 6  
47 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2565 6  
48 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 6  
49 รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 6  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
2 นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
3 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
4 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 7  
5 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
6 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
7 นโยบาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส่ 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 7  
8 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 7  
9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 7  
10ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 7  
11 แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 7  
12 นโยบายพลังงานของอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
13 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 7  
14 นโยบาย กิจกรรมคุณภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 7  
15 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 7  
16 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 7  
17 นโยบาย PEA “งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส” NO Gift Policy” 7  
18 นโยบายการบริหารและการพัฒนา กฟภ. KEEN 14 7  
19 นโยบาย 5 ส. ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 7  
20 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฺBusiness Continuity Management System : BCMS) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
21 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
22 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 7  
23 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 7  
24 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
25 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟฟ.รังสิต 7  
26 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) 7  
27 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) 7  
28 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
29 แจ้งนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนและช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะร้องเรียนด้านการให้บริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 7  
30 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 7  
31 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
32 นโยบายการจัดการพลังงานของอาคารสำนักงาน กฟก.1 7  
33 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 7  
34 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 7  
35 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7  
36 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7  
37 นโยบาย PEA “งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส” NO Gift Policy” 7  
38 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
39 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7  
40 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 7  
41 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563-2567 7  
42 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
43 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 7  
44 นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
45 นโยบายด้านการบริหารจัดการและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 7  
46 นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 7  
47 แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
48 นโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7  
49 เเผนเเม่บทบริการลูกค้าเเละการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 7  
50 แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) 7  
51 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2564 7  
52 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง 7  
53 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
54 นโยบายควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง 7  
55 แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 7  
56 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) 7  
57 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green OFFICE) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
58 นโยบายธรรมาภิบาล 7  
59 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2565 7  
60 นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 7  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณโครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี 8  
2 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 8  
3 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2560 8  
4 ขออนุมัติดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 8  
5 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 8  
6 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2561 8  
7 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 8  
8 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2562 8  
9 อนุมัติหลักการแผนงานและแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า กฟภ. เส้นทางวิกฤต 8  
10 อนุมัติจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 8  
11 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 8  
12 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 8  
13 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 8  
14 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2564 8  
15 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 8  
16 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2565 8  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 9  
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี  9  
3 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 9  
4 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 9  
5 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 9  
6 คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 9  
7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 9  
8 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.รังสิต 9  
9 ข้อกำหนดของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 9  
10 ข้อกำหนดของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 9  
11 คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น 9  
12 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนเเละวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิในการขาย/การรับจ้างเเละลงโทษผู้ทิ้งงาน 9  
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2560 9  
14 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 9  
15 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) งานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9  
16 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) งานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 9  
17 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ พ.ร.บ. ด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2560 9  
18 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website มีนาคม 2561 9  
19 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรของ กฟภ. 9  
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2561 9  
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน "ศูนย์ราชการสะดวก" (Government Easy Contact Center : GECC) 9  
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2562 9  
23 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ พ.ร.บ. ด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2562 9  
24 Reconnecting electricity (Large Scale Customer) after disconnecting electricity 9  
25 Reconnecting electricity (Rural Area) after disconnecting electricity (Working HoursAfter Working Hours) 9  
26 Reconnecting electricity (Urban Area) after disconnecting electricity (Working HoursAfter Working Hours) 9  
27 Returning Service Guarantee (In case of Service Termination) 9  
28 คู่มือสำหรับประชาชน : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) 9  
29 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 9  
30 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 9  
31 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 9  
32 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ 9  
33 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring Inspection (Juristic Person) 9  
34 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring Inspection (Natural Person) 9  
35 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring Inspection (Juristic Person) 9  
36 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring Inspection (Natural Person) 9  
37 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring Inspection (Juristic Person) 9  
38 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring Inspection (Natural Person) 9  
39 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring Inspection (Juristic Person) 9  
40 Application for Electricity with Meter Installation (<30A) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring Inspection (Natural Person) 9  
41 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 9  
42 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 9  
43 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 9  
44 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 9  
45 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 9  
46 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 9  
47 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 9  
48 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 9  
49 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 9  
50 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ พ.ร.บ. ด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 9  
51 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1-6 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 9  
52 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ พ.ร.บ. ด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2564 9  
53 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ พ.ร.บ. ด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2565 9  
54 คู่มือ PDPA สำหรับประชำชน 9  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 10  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 11  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557 12  
2 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 12  
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 12  
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557 12  
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557 12  
6 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 6/2557 12  
7 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 7/2557 12  
8 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 4/2558 12  
9 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 12  
10 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 12  
11 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 12  
12 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2558 12  
13 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสเเละตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 12  
14 การเเต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
15 ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี(O/D) 12  
16 รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) 12  
17 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 12  
18 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 12  
19 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 12  
20 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 12  
21 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 12  
22 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 12  
23 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 12  
24 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 12  
25 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 12  
26 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 12  
27 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 12  
28 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 12  
29 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 12  
30 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 12  
31 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 12  
32 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12  
33 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 12  
34 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี 12  
35 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค.2559 12  
36 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 12  
37 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ.ประจำปี 2560 12  
38 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค.2559 12  
39 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค.-30 ก.ย.2559) 12  
40 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.15 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค.2559 12  
41 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 12  
42 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.19 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 12  
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค.-ก.ย.2559) 12  
44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 12  
45 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 12  
46 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 12  
47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 12  
48 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณประจำปี 2560 ของ กฟภ. 12  
49 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 13/2559 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ธ.ค.2559 12  
50 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภุูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12  
51 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" 12  
52 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 12  
53 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 12  
54 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
55 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 12  
56 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค.2559 12  
57 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค.2559 12  
58 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 12  
59 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ก.พ.2560 12  
60 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 12  
61 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 12  
62 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 12  
63 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 12  
64 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือน เม.ย.2560 12  
65 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.ไตรมาสที่ 1/2560 12  
66 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 12  
67 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 12  
68 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 3/2560 12  
69 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 12  
70 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ก.พ.2560 12  
71 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 12  
72 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 6.8 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน มี.ค.2560 12  
73 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 7.2 ข้อสังเกตของกรรมการ กฟภ.ขอให้ตรวจสอบกรณีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายและเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางอย่างผิดสังเกตุ 12  
74 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่6/2560 วาระที่ 6.6 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เม.ย.2560 12  
75 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 12  
76 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
77 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
78 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
79 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
80 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
81 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
82 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
83 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
84 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
85 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 12  
86 การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของเแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 11 (พ.ศ.2555-2559) 12  
87 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
88 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
89 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.1.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 12  
90 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 12  
91 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 6.1.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 12  
92 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
93 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
94 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
95 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
96 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
97 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
98 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
99 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
100 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
101 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
102 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.7 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12  
103 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 12  
104 แต่งตั้งผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
105 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.14 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
106 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.9 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
107 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 12  
108 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
109 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
110 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.11 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
111 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.12 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
112 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.13 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
113 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 12  
114 โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจริยะ (Advanced Metering Infrastucture : AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 12  
115 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 3.1, 3.2, 5.3.3, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11, 6.2.2, 6.2.6 12  
116 โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะ สมุยจังหวัดสุราษฏร์ธานี 12  
117 โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 12  
118 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 1, 3.2, 5.2.1, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 6.2.4, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.11 12  
119 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 12  
120 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 1, 3.1, 5.2.1, 5.3.8, 5.3.9, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7 12  
121 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 1, 3.1, 5.3.4, 5.3.5, 6.1.1, 6.2.7 12  
122 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 6.2.1, 6.2.5 12  
123 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 3.2, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 12  
124 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 1, 3.1, 5.1.1, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.4 12  
125 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม 2562 12  
126 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 8/2562 วาระที่ 5.1.4, 5.3.12, 5.3.13, 6.1.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 12  
127 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 10/2562 วาระที่ 3.1, 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 12  
128 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 9/2562 วาระที่ 4.1 12  
129 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิาค 12  
130 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 11/2562 วาระที่ 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.5, 5.3.6, 6.1.2, 6.2.1 12  
131 ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแมะละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 12  
132 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 12/2562 วาระที่ 1, 5.1.6, 5.2.2, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 12  
133 ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายแลนในทุกกรณี เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะพระทอง จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
134 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 13/2562 วาระที่ 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7 12  
135 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 5.3.5, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 12  
136 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 6.2.1, 6.2.5, 6.2.7 12  
137 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12  
138 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 3.1, 5.1.2, 5.3.4, 5.3.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.7 12  
139 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12  
140 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
141 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 1, 3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.5, 6.2.6 12  
142 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
143 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 5.3.3, 5.3.4, 6.1.1, 6.1.2 12  
144 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 7/2563 วาระที่ 5.1.3, 5.2.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.9, 6.1.1 12  
145 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 8/2563 วาระที่ 6.1.2, 6.2.3 12  
146 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12  
147 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 9/2563 วาระที่ 5.3.2, 5.3.3, 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 12  
148 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
149 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
150 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 11/2563 วาระที่ 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 12  
151 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19, 6.2.1, 6.2.3 12  
152 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 5.1.3, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.4.3, 6.1.3, 6.2.9, 6.2.10 12  
153 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 5.1.2, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 6.2.5 12  
154 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 5.1.3, 6.2.2 12  
155 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
156 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 4/2564 วาระที่ 1, 5.1.6, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 12  
157 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศุภชัย เอกอุ่น 12  
158 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 5/2564 วาระที่ 5.3.1, 5.3.2, 6.2.1, 6.2.6 12  
159 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 6/2564 วาระที่ 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.4 12  
160 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
161 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
162 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 8/2564 วาระที่ 5.2.4, 5.4.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.5, 6.2.7 12  
163 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 9/2564 วาระที่ 5.2.3, 5.2.4, 5.4.2, 5.4.3, 6.1.1, 6.2.3, 6.2.5 12  
164 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
165 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 10/2564 วาระที่ 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.4 12  
166 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน) 12  
167 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 5.1.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.7 12  
168 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2565 วาระที่ 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.3.3, 7.2.1, 7.2.7, 7.2.9 12  
169 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 6.3.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2.1, 7.2.6, 7.2.7 12  
170 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 4/2565 วาระที่ 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2 12  
171 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 5/2565 วาระที่ 7.1.3, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6 12  
172 ข้อเสนองบประมาณการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565 12  
173 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 7/2565 วาระที่ 6.1.6, 6.1.7, 6.3.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2 12  
174 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
175 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 8/2565 วาระที่ 7.1.1, 7.2.6 12  
176 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 9/2565 วาระที่ 3.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5, 7.1.1, 7.2.2, 7.2.3 12  
177 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 11/2565 วาระที่ 3.1, 3.2, 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.8 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้(รายปี)ใกล้แนวสายจำหน่าย 22 kv และสายส่งระบบ 115 kV 13  
2 สอบราคาจ้างเหมากเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟสาธารณะหมู่บ้านรินทร์ทอง เทศบาลลำสามแก้ว 13  
3 สอบราคาจ้างบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)รักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟฟ . รังสิต และคลังพัสดุ 13  
4 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 13  
5 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 13  
6 สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องสาเซลเซียส 95 ต.มม. งบ safety stock ปี 2558 13  
7 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 ชนิดแขวน งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 13  
8 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ . พื้นที่ กฟฟ . รังสิต 13  
9 สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock 13  
10 สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียม 1*50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock 13  
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น กฟฟ . รังสิต 13  
12 สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 13  
13 สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) 13  
14 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 13  
15 สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 25 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 13  
16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพื้นที่ปฏิบัติงานชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 13  
17 สอบราคาซื้อหม้อแปลง ๔๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑ และ หม้อแปลง ๕๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑ งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safety Stock 13  
18 สอบราคาจ้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต - บริษัทรีศิรินทร์ ซิกเนเจอร์ จำกัด 13  
19 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 13  
20 สอบราคาซื้อชุดคอนเหล็กเคลือบฉนวน และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทาง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันออก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน.(งบลงทุน) 13  
21 สอบราคาซื้อคอนเหล็กสื่อสารเคลือบฉนวน พร้อมติดตั้ง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันตก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน. 13  
22 สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง กฟฟ.รังสิต ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปท2 (ตลาด 200 ปี) 13  
23 สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง กฟฟ.รังสิต ถึงจุดแบ่ง กฟอ.ธัญบุรี 13  
24 สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง จุดแบ่งแดน ปท2 ตลาดรังสิต ถึงจุดแบ่งเขตอนุสรณ์สถาน 13  
25 สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง ฟิวเจอร์พาร์ค ถึง ปากทางเข้าถนนลำลูกกา 13  
26 สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี กฟฟ.รังสิต บ้านจัดสรร โครงการพนาลี 46 13  
27 สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ช่วง สฟ.บ้านใหม่ – สฟ.เมืองเอก 13  
28 สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) งบผู้ใช้ไฟ safety stock 13  
29 สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า safety stock 13  
30 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ปี 2559 13  
31 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 800 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง 13  
32 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 2 เครื่อง หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง และหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟจัดซื้ออุปกรณ์สำ 13  
33 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง หม้แปลง 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง 13  
34 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เ 13  
35 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 2000 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า safety stock 13  
36 สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต อาคารพาณิชย์ บริษัท บ้านชายทะเล เรียลเอสเตท จำกัด 13  
37 สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีต และหล่อโคนเสาเคเบิลใต้ดินต้นเสา Riser Pole หน้าสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13  
38 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง หม้อแปลง 800 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 1500 เควี 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 13  
39 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด 13  
40 สอบราคาซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1X50 ต.มม.จำนวน 19,500 เมตร งบผู้ใช้ไฟ 13  
41 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 500 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safety Stock ปี 2559 13  
42 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safty Stock 13  
43 สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 4 เครื่อง หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 6 เครื่องและ หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส ชนิดแขวน จำนวน 6 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน ปี 2559 13  
44 สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 6,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock ปี 2560 13  
45 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ (รายปี) ใกล้แนวสายส่งระบบ 69,115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ประจำปี 2560 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 13  
46 สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2558 13  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 13  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2558 13  
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2558 13  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2558 13  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2558 13  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2558 13  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2558 13  
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2558 13  
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2558 13  
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2558 13  
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2558 13  
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2559 13  
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 13  
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2559 13  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2559 13  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2559 13  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2559 13  
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2559 13  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2559 13  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2559 13  
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2559 13  
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2559 13  
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2559 13  
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2560 13  
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 13  
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2560 13  
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2560 13  
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2560 13  
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2560 13  
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2560 13  
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2560 13  
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2560 13  
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2560 13  
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2560 13  
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2560 13  
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2561 13  
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพัธ์ 2561 13  
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2561 13  
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2561 13  
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2561 13  
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2561 13  
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2561 13  
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2561 13  
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2561 13  
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2561 13  
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2561 13  
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2561 13  
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2562 13  
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13  
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2562 13  
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2562 13  
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2562 13  
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2562 13  
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2562 13  
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2562 13  
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2562 13  
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2562 13  
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2562 13  
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2562 13  
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2563 13  
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13  
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2563 13  
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2563 13  
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2563 13  
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2563 13  
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2563 13  
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2563 13  
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2563 13  
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563 13  
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2563 13  
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2563 13  
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2564 13  
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 13  
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 13  
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2564 13  
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2564 13  
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2564 13  
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2564 13  
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2564 13  
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2564 13  
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2564 13  
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2564 13  
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2564 13  
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 13  
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 13  
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2565 13  
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน 2565 13  
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2565 13  
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2565 13  
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม 2565 13  
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2565 13  
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน 2565 13  
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2565 13  
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2565 13  
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2565 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "สวิตช์ใบไม้ลดโลกร้อน" 13  
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "TIMER ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า" 13  
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "กำจัดมลพิษด้วยตู้ครอบเครื่องปริ้น" 13  
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "หลอดไฟ มี 3 ใช้ 2" 13  
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ขวดทรายประหยัดน้ำ" 13  
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ชั้นวางนิตยาสารจากไม้ลังหม้อแปลง" 13  
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ใช้กระดาษ A4 ด้านที่2" 13  
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ที่เก็บไม้กวาดจากไม้รีลสายไฟฟ้า" 13  
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "กล่องแยกกระดาษจากไม้ลังมิเตอร์" 13  
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ที่วางแฟ้มจากไม้ลังหม้อแปลง" 13  
11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ใช้จักรยานแทนรถยนต์ส่งเอกสารข้างในคลัง" 13  
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ทางเดียวกันไปด้วยกัน" 13  
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "แก้วคนละใบ ใส่ใจลดขยะ" 13  
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "WATER FOR LIFE (น้ำเพื่อชีวิต)" 13  
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ชุดเก้าอี้จากรีลสายไฟฟ้า" 13  
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "โต๊ะรับแขกอเนกประสงค์จากไม้ลังหม้อแปลง" 13  
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 5 (5.1) ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 14  
2 ข้อ 1 (1.2) แผนการจัดหาพัสดุ 14  
3 ข้อ 1 (1.6) ขอนำส่งแผนและผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2560 และพัสดุรองจากงบลงทุน ไตรมาส 1/2560  14  
4 ข้อ 1 (1.6) ผลการจัดหาพัสดุ 14  
5 ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 14  
6 ข้อ 1 (1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 14  
7 ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 14  
8 ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 14  
9 ข้อ 1 (1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 14  
10 ข้อ 2 (2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 14  
11 ข้อ 2 (2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 14  
12 ข้อ 2 (2.2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 14  
13 ข้อ 2 (2.5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 14  
14 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2560 14  
15 ข้อ 2 (2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 14  
16 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 14  
17 ข้อ 3 (3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 14  
18 ข้อ 3 (3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 14  
19 ข้อ 4 (4.2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 14  
20 ข้อ 4 (4.3) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 4/2559 14  
21 ข้อ 4 (4.4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน 14  
22 ข้อ 4 (4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
23 ข้อ 5 (5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 ปี 2560 14  
24 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 ปี 2560 14  
25 ข้อ 5 (5.3) ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14  
26 ข้อ 5 (5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 14  
27 ข้อ 5 (5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 14  
28 ข้อ 5 (5.6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 14  
29 ข้อ 6 (6.1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 14  
30 ข้อ 6 (6.2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 14  
31 ข้อ 6 (6.3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 14  
32 ข้อ 6 (6.4) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ. ไตรมาส 4/2559 14  
33 ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 14  
34 ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 14  
35 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 14  
36 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 14  
37 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 14  
38 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560 14  
39 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560 14  
40 ข้อ 1 (1.7) รายงานประจำปี PEA 2560 14  
41 ข้อ 6 (6.2) รายงานประจำปี PEA 2560 14  
42 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 14  
43 ข้อ 3 (3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 14  
44 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 14  
45 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2560 14  
46 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 14  
47 ข้อ 1 (1.7) รายงานประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
48 ข้อ 6 (6.2) รายงานประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
49 ข้อ 6 (6.4) รายงานประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
50 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560 14  
51 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2560 14  
52 ข้อ 5 (5.1) ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 14  
53 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างช่าง,ลูกจ้างบัญชี,ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
54 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560 14  
55 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 14  
56 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 14  
57 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3/2560 14  
58 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2560 14  
59 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3/2560 14  
60 ข้อ 5 (5.2) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอง) สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
61 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2560 14  
62 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 14  
63 ข้อ 4 (4.4) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2560 และรายงานเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ของคณะกรรมการตรวจสอบ 14  
64 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการฝึกอบรมสัมนา พ.ศ.2560 14  
65 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 14  
66 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 4/2560 14  
67 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 14  
68 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 14  
69 ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 14  
70 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 14  
71 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยบัญชี และผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สังกัด กฟก.1 14  
72 ข้อ 3 (3.3) แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
73 ข้อ 4 (4.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 14  
74 ข้อ 5 (5.1) ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 14  
75 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2561 14  
76 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 14  
77 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2561 14  
78 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการปรับวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงาน พ.ศ.2561 14  
79 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า),ผู้ช่วยช่าง,ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยบัญชี และผู้ช่วยบัญชี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 14  
80 ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14  
81 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 14  
82 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 14  
83 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 14  
84 ข้อ 2 (2.5) คู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) มกราคม 2561 14  
85 ข้อ 4 (4.1) ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 14  
86 ข้อ 4 (4.1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 14  
87 ข้อ 4 (4.1) ขออนุมัติหลักการและดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560-2563 14  
88 ข้อ 5 (5.3) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 14  
89 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนกันยายน 2560 14  
90 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนธันวาคม 2560 14  
91 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมิถุนายน 2560 14  
92 ข้อ 3 (3.4) แจ้งเวียนข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ 9)/การจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 14  
93 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนมีนาคม 2560 14  
94 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 14  
95 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560 14  
96 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 14  
97 ข้อ 5 (5.2) รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 14  
98 ข้อ 5 (5.2) รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าเขต 1(อยุธยา) ภาค 3 คุณวุฒิปริญญาตรี 14  
99 ข้อ 5 (5.5) นำส่งอนุมัติช่วงเปอร์เซ็นต์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 มกราคม 2563) 14  
100 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน PEA ปี 2562 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 14  
101 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน PEA ปี 2562 คุณวุฒิปริญญาตรี 14  
102 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561 14  
103 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2561 14  
104 ข้อ 3 (3.5) คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website เดือนมีนาคม 2561 14  
105 ข้อ 3 (3.5) แนวทางปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." เดือนมีนาคม 2561 14  
106 ข้อ 4 (4.5) การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย 14  
107 ข้อ 6 (6.1) ขอจัดส่งบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของ รผก.(ภ3) และ อข.ก.1-3 14  
108 ข้อ 6 (6.2) คู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 14  
109 ข้อ 6 (6.3) รายงานประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14  
110 ข้อ 6 (6.4) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 1/2560 14  
111 ข้อ 6 (6.4) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 2/2560 14  
112 ข้อ 6 (6.4) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 3/2560 14  
113 ข้อ 6 (6.4) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 4/2560 14  
114 ข้อ 1 (1.2) รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 14  
115 ข้อ 1 (1.6) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1/2561 14  
116 ข้อ 1 (1.6) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2/2561 14  
117 ข้อ 1 (1.6) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3/2561 14  
118 ข้อ 1 (1.6) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4/2561 14  
119 ข้อ 1 (1.7) รายงานประจำปี 2560 14  
120 ข้อ 2 (2.2) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 14  
121 ข้อ 2 (2.7) รายงานประจำปี 2560 14  
122 ข้อ 6 (6.2) รายงานประจำปี 2560 14  
123 ข้อ 6 (6.4) รายงานประจำปี 2560 14  
124 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 14  
125 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 14  
126 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 14  
127 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 14  
128 ข้อ 5 (5.1) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 14  
129 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสรรหาบุคคลภายนอก ประจำปี 2561 ตำแหน่ง พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) 14  
130 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสรรหาบุคคลภายนอก ประจำปี 2561 ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) 14  
131 ข้อ 5 (5.2) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีสำรอง การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 14  
132 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 14  
133 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการศึกษา การลาไฟศึกษา เเละฝึกอบรม พ.ศ.2561 14  
134 ข้อ 2 (2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2561 14  
135 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอง) เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า),ลูกจ้างช่าง และลูกจ้างบัญชี (PEA SHOP) สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) 14  
136 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 14  
137 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 14  
138 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2561 14  
139 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 14  
140 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ Paperless Meeting System (PLMS) สำหรับผู้ใช้งาน 14  
141 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 14  
142 ข้อ 1 (1.1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14  
143 ข้อ 1 (1.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 14  
144 ข้อ 1 (1.1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 14  
145 ข้อ 1 (1.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14  
146 ข้อ 1 (1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 14  
147 ข้อ 2 (2.1) การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 14  
148 ข้อ 2 (2.1) ขั้นตอนกระบวนการทำงานในการให้บริการประชาชน 11 กระบวนงาน (SLA) 14  
149 ข้อ 2 (2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2562 14  
150 ข้อ 3 (3.1) โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14  
151 ข้อ 3 (3.1) พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 14  
152ข้อ 4 (4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 14  
153 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 14  
154 ข้อ 5 (5.1) คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน 14  
155 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 14  
156 ข้อ 6 (6.1) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2562 14  
157 ข้อ 1 (1.2) รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 14  
158ข้อ 2 (2.2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 14  
159 ข้อ 4 (4.2) หลักเกณฑ์มาตราการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ปี 2562 14  
160 ข้อ 4 (4.2) หลักเกณฑ์มาตราการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ปี 2563 14  
161 ข้อ 4 (4.2) หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 14  
162 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 14  
163 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติกับ PEA ประจำปี 2562 14  
164ข้อ 1 (1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง - ประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามมาตรา 9(8) 14  
165 ข้อ 2 (2.7) นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 14  
166 ข้อ 4 (4.3) รายงานผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สะสม) 14  
167 ข้อ 4 (4.3) รายงานผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สะสม) 14  
168 ข้อ 5 (5.3) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14  
169 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 1/2563 14  
170ข้อ 1 (1.4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 9(8) 14  
171 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 14  
172 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 14  
173 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 14  
174 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2562 14  
175 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 14  
176 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 14  
177 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 14  
178 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 14  
179 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 14  
180 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 14  
181 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 14  
182 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 14  
183 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 14  
184 ข้อ 4 (4.4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 14  
185 ข้อ 5 (5.4) หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น 14  
186ข้อ 1 (1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน - แบบ สขร.1 ตามมาตรา 9(8) 14  
187 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
188 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
189 ข้อ 5 (5.5) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 14  
190 ข้อ 5 (5.5) หลักเกณฑ์ช่วงเปอร์เซนต์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 มกราคม 2563) 14  
191 ข้อ 1 (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 14  
192 ข้อ 5 (5.6) ผลการพิจารณาพนักงานดีเด่น สังกัด กฟก.1 ปี 2562 14  
193 ข้อ 6 (6.1) ค่าเป้าหมายเกณฑ์วัดการดำเนินงานการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562 14  
194 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.เดือนกันยายน 2561 14  
195 ข้อ 6 (6.1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-4 (มกราคม - ธันวาคม 2561) 14  
196 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 14  
197 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 14  
198 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 14  
199 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 14  
200 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 14  
201 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 14  
202 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 14  
203 ข้อ 6 (6.1) ขอนำส่งอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 14  
204 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 14  
205 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 14  
206 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 14  
207 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 14  
208 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2562 14  
209 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 14  
210 ข้อ 6 (6.1) รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการ (W) และการประเมินผลตามค่าเกณฑ์วัดของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำไตรมาส 4/2561 (สถานะข้อมูล ม.ค.-ธ.ค.61) 14  
211 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 14  
212 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 14  
213 ข้อ 6 (6.4) รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 14  
214 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 14  
215 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562 14  
216 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 14  
217 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 14  
218 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 14  
219 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 14  
220 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 14  
221 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2562 14  
222 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 14  
223 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 14  
224 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2562 14  
225 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 14  
226 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 14  
227 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกันยายน 2562 14  
228 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 14  
229 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนตุลาคม 2562 14  
230 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนธันวาคม 2562 14  
231 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 14  
232 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 14  
233 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมกราคม 2562 14  
234 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมิถุนายน 2562 14  
235 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมีนาคม 2562 14  
236 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนเมษายน 2562 14  
237 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนสิงหาคม 2562 14  
238 ข้อ 3 (3.3) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14  
239 ข้อ 3 (3.3) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2562 14  
240 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 1/2562 14  
241 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 2/2562 14  
242 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 3/2562 14  
243 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 4/2562 14  
244 ข้อ 6 (6.1) ค่าเป้าหมายเกณฑ์วัดการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรของ กฟภ. (ZAPE007) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562 14  
245 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 14  
246 ข้อ 6 (6.1) รายงานการลดใช้กระดาษตามเกณฑ์ชี้วัดของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สถานะสะสม ม.ค.-ก.พ.2562) 14  
247 ข้อ 6 (6.4) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
248 ข้อ 6 (6.1) ขออนุมัติเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน (KPI) ของ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ประจำปี 2562 14  
249 ข้อ 6 (6.4) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
250 ข้อ 6 (6.1) ค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 14  
251 ข้อ 6 (6.4) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
252 ข้อ 2 (2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ปี 2562 14  
253 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2562 14  
254 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2562 14  
255 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.ธันวาคม 2561 14  
256 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 14  
257 ข้อ 2 (2.5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ - คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) 14  
258ข้อ 3 (3.5) คู่มือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 14  
259 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 14  
260 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 1/2562 14  
261 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 2/2562 14  
262 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 3/2562 14  
263 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 4/2562 14  
264 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2562 14  
265 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2562 14  
266 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2562 14  
267 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2562 14  
268 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 14  
269 ข้อ 2 (2.7) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส 4/2562 14  
270 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 14  
271 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.62) 14  
272 ข้อ 6 (6.2) สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 2 ของสตภ. 14  
273 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 14  
274 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 14  
275 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 14  
276 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2562 14  
277 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 14  
278 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) 14  
279 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 14  
280 ข้อ 6 (6.1) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 14  
281 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
282 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 14  
283 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 14  
284 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยบัญชี และผู้ช่วยบัญชี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14  
285 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติกับ PEA ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) 14  
286 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติกับ กฟภ. ประจำปี 2563 14  
287 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 14  
288 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 14  
289 ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 14  
290 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 14  
291 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 1/2563 14  
292 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 14  
293 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 2/2563 14  
294 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 14  
295 ข้อ 3 (3.3) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 14  
296 ข้อ 3 (3.3) แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14  
297 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 3/2563 14  
298 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 14  
299 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 4/2563 14  
300 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 14  
301 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 14  
302 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 14  
303 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 14  
304 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2563 14  
305 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 14  
306 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 14  
307 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 14  
308 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 14  
309 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมกราคม 2563 14  
310 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 14  
311 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมีนาคม 2563 14  
312 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนเมษายน 2563 14  
313 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 14  
314 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมิถุนายน 2563 14  
315 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 14  
316 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนสิงหาคม 2563 14  
317 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกันยายน 2563 14  
318 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนตุลาคม 2563 14  
319 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 14  
320 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนธันวาคม 2563 14  
321 ข้อ 2 (2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ปี 2563 14  
322 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการละเมิดทรัพย์สินระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2563 14  
323 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 14  
324 ข้อ 3 (3.5) คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) 14  
325 ข้อ 1 (1.7) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 14  
326 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
327 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
328 ข้อ 1 (1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14  
329 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2563 14  
330 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 1/2563 14  
331 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2563 14  
332 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 2/2563 14  
333 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2563 14  
334 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 3/2563 14  
335 ข้อ 2 (2.6) รายการผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2563 14  
336 ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 4/2563 14  
337 ข้อ 2 (2.7) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส 1/2563 14  
338 ข้อ 2 (2.7) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2563 14  
339 ข้อ 2 (2.7) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส 3/2563 14  
340 ข้อ 2 (2.7) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส 4/2563 14  
341 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้าง คราวละ 2 ปี 14  
342 ข้อ 6 (6.1) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2564 14  
343 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้าง กฟภ. ประจำปี 2564 14  
344 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 14  
345 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 14  
346 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 14  
347 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564 14  
348 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 14  
349 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 14  
350 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 14  
351 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 14  
352 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564 14  
353 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 14  
354 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 14  
355 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 14  
356 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมกราคม 2564 14  
357 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 14  
358 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมีนาคม 2564 14  
359 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนเมษายน 2564 14  
360 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 14  
361 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนมิถุนายน 2564 14  
362 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 14  
363 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนสิงหาคม 2564 14  
364 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนกันยายน 2564 14  
365 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนตุลาคม 2564 14  
366 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 14  
367 ข้อ 5 (5.1)ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 14  
368 ข้อ 5 (5.1)การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 14  
369 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานการใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือนธันวาคม 2564 14  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 18  
2 สัญญาซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 18  
3 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ . พื้นที่ กฟฟ . รังสิต 18  
4 สัญญาซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 ชนิดแขวน งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 18  
5 สัญญาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558  18  
6 สัญญาซื้อสายอลูมิเนียม 1x50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock 18  
7 สัญญาซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 18  
8 สัญญาจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้นล่างภายในอาคาร สำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์บริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 18  
9 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่วพื้นที่ชั้นล่างภายในสำนักงาน2 ชั้น ศูนย์ บริการลูกค้า 18  
10 สัญญาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) 18  
11 สัญญาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องสาเซลเซียส 95 ต.มม. งบ safety stock ปี 2558 18  
12 สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพื้นที่ปฏิบัติงานชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 18  
13 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี 18  
14 สัญญาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock 18  
15 สัญญาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 18  
16 สัญญาจ้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต - บริษัทรีศิรินทร์ ซิกเนเจอร์ จำกัด 18  
17 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานและคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 18  
18 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 18  
19 สัญญาซื้อชุดคอนเหล็กเคลือบฉนวน และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทาง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันออก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน.(งบลงทุน) 18  
20 สัญญาซื้อคอนเหล็กสื่อสารเคลือบฉนวน พร้อมติดตั้ง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันตก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน. 18  
21 สัญญาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง กฟฟ.รังสิต ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปท2 (ตลาด 200 ปี) 18  
22 สัญญาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 6,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock ปี 2560 18  
23 สัญญาจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ (รายปี) ใกล้แนวสายส่งระบบ 69,115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ประจำปี 2560 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 18  
24 สัญญาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 18  
25 สัญญาจ้างเทพื้นคอนกรีต และหล่อโคนเสาเคเบิลใต้ดินต้นเสา Riser Pole หน้าสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 18  
26 สัญญางานจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ช่วง สฟ.บ้านใหม่ – สฟ.เมืองเอก 18  
27 สัญญางานจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต อาคารพาณิชย์ บริษัท บ้านชายทะเล เรียลเอสเตท จำกัด 18  
28 สัญญาจ้างทำความสะอาด 18  
29 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย 18  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 15  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 15  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 15  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2563 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ งานขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ฯ ในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 เฟส 22-0.48/0.24 เควี SC งบผู้ใช้ไฟปี 2563 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงพยาบาลแพทย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
5 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงพยาบาลแพทย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
6 ประกวดราคาจ้างจ้างงานบริการรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
8 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทาวน์โฮมนายเฉลียว สวัสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
12 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต ย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยโรงงานกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างงานบริการรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
16ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
18 ประกวดราคาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
19 สัญญา จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ สจ.012/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
20 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
21 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
22 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
27 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ สจ.013/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
28 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ซอยลำลูกกา 15 ถึง สะพานคลองสองลำลูกกาฝั่งขาเข้า และ ซอยคลองหลวงถนนพหลฯฝั่งขาเข้า ถึง ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
30 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต ย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยโรงงานกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
31 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง ประจำปี 2562 (แบบรายปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS เทศบาลท่าโขลง ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน. ถนนเทพกุญชน 2 ซอยเทพกุญชร 40/1-40/2, ซอยเทพกุญชร 41 - หมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์คลองหนึ่ง, ซอยเทพกุญชร 42 ถนนแมนฮัสตัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
33 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS เทศบาลท่าโขลง ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน. ถนนเทพกุญชน 2 ซอยเทพกุญชร 40/1-40/2, ซอยเทพกุญชร 41 - หมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์คลองหนึ่ง, ซอยเทพกุญชร 42ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
34 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ซอยลำลูกกา 15 ถึง สะพานคลองสองลำลูกกาฝั่งขาเข้า และ ซอยคลองหลวงถนนพหลฯฝั่งขาเข้า ถึง ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ งบสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
36 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย ตลาดรังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
38 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ถนนด้านหลังท้ายซอบรังสิต-นครนายก 2-26, ซอยหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 1-14, ซอยน้อยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ถนนด้านหลังท้ายซอบรังสิต-นครนายก 2-26, ซอยหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 1-14, ซอยน้อยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง ประจำปี 2562 (แบบรายปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ งบสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ งบทำการ (สำรองแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
43 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ งบสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
44 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ งบทำการ (สำรองแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
46 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง ประจำปี 2562 (แบบรายปี) สัญญาเลขที่ สจ.004/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
47 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ สัญญาเลขที่ สจ.005/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
49 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
51 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต ทาวน์โฮม บริษัท ไฮแลนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณท้ายซอยคลองหลวง 11 ถึง หมู่บ้านไวน์เฮาส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
56 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณท้ายซอยคลองหลวง 11 ถึง หมู่บ้านไวน์เฮาส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
57 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
58 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
62 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
63 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
64 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
65 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานทาวน์โฮมนายเฉลียว สวัสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
67 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ B และพื้นที่ C การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต โดยวิธีคัดเลือก 16  
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ B และพื้นที่ C การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต โดยวิธีคัดเลือก 16  
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
73 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
74 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
76 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
79 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
80 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (หลัก) งานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
83 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (หลัก) งานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
84 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
87 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
88 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
90 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
93 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณหมู่บ้านธนาภิรมย์ ถึง หมู่บ้านเดอะนอธเทิร์นทาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
95 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย ตลาดรังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
96 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต ทาวน์โฮม บริษัท ไฮแลนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
97 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
98 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
99 สัญญาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ B การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต สัญญาเลขที่ สจ.007/2562 โดยวิธีคัดเลือก 16  
100 สัญญาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ C การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต สัญญาเลขที่ สจ.008/2562 โดยวิธีคัดเลือก 16  
101 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณหมู่บ้านธนาภิรมย์ ถึง หมู่บ้านเดอะนอธเทิร์นทาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
103 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
106 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
107 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
109 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ไลน์ริมคลองหนึ่ง สถานีดับเพลิง เทศบาลท่าโขลง-กฟฟ.รังสิต-กฟฟ.ปตน. (ถนนเทพกุญชร 1) ซอยเทพกุญชร 20,21,22,22/1,23,24,25,26,27 หมู่บ้านพฤกษา 66,81,93ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
112 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณซอยเทพกุญชร, หมู่บ้านพฤกษา ถึง หมู่บ้านอยู่สบายคลองระพีพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบทำการ (สำรองงานแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
117 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณซอยเทพกุญชร, หมู่บ้านพฤกษา ถึง หมู่บ้านอยู่สบายคลองระพีพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
118 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
119 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
120 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบทำการ (สำรองงานแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
121 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ไลน์ริมคลองหนึ่ง สถานีดับเพลิง เทศบาลท่าโขลง-กฟฟ.รังสิต-กฟฟ.ปตน. (ถนนเทพกุญชร 1) ซอยเทพกุญชร 20,21,22,22/1,23,24,25,26,27 หมู่บ้านพฤกษา 66,81,93ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานมป.ชั่วคราว บมจ.พฤกษา โครงการพลัมคอนโด พาร์ค รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
127 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
128 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
129 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ (สำรองแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
135 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ (สำรองแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
136 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
137 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
138 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
139 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
141 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x6 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
144 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x6 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
145 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณซอย รร.วัดคุณหญิงส้มจีน,รังสิตคอมเพล็กซ์,ถนนนวนคร 1 ถึง สำนักงานนวนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารฯ สายกระจาย (Drop wire) และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมนำเข้าข้อมูลลงในระบ TAMS บริเวณซอยบุญถาวร ถึง หมู่บ้านกฤษดาแกรนด์พาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
149 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
150 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
151 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ปี 2561 ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
154 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมางานสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS บริเวณซอย รร.วัดคุณหญิงส้มจีน,รังสิตคอมเพล็กซ์,ถนนนวนคร 1 ถึง สำนักงานนวนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
155 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารฯ สายกระจาย (Drop wire) และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมนำเข้าข้อมูลลงในระบ TAMS บริเวณซอยบุญถาวร ถึง หมู่บ้านกฤษดาแกรนด์พาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
157 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
158 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ งบทำการ (สำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
160 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ งบทำการ (สำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
162 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
165 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
166 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
168 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2561 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
171 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ (สำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
172 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
173 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
174 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ (สำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
179 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
180 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลง 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
182 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลง 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
184 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต โกดังให้เช่า บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโรงเชือด นางสาวชุติมา พึ่งพักตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
187 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต โกดังให้เช่า บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
188 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานโรงเชือด นางสาวชุติมา พึ่งพักตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
189 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการภัสสร ดอนเมือง-พหลโยธิน (PS93) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
192 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานโครงการภัสสร ดอนเมือง-พหลโยธิน (PS93) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ งบงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
194 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ งบงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ผูกพันปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
196 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลง ซอยเทพกุญชร 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
198 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์แรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์แรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
201 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
206 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
207 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
208 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
209 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
210 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
211 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
212 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
213 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานอาคารชุด โครงการลามูร์ คอนโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
221 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
222 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
223 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานอาคารชุด โครงการลามูร์ คอนโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
226 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
227 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (แบบ 52-1) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
229 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (แบบ 52-1) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
231 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
232 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
234 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเฟืองสวิงใหม่พร้อมทำร่องลูกปืนและเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ROTARY JOINT รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0637 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
237 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลง 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลง 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
239 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
241 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) งานจ้างซ่อมเฟืองสวิงใหม่พร้อมทำร่องลูกปืนและเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ROTARY JOINT รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0637 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
242 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
243 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
244 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
250 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อคอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
251 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
253 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบลงทุนปี 2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
257 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
258 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบลงทุนปี 2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
259 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. ซอยคลองหลวง 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
262 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. ซอยคลองหลวง 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
263 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
266 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
267 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
272 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
273 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
274 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
275 ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
276 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
277 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบ้านจัดสรร บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
280 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) สำรอง Safety Stock งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
281 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 95 ตร.มม. (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลคลองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) สำรอง Safety Stock งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 95 ตร.มม. (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ (สำรองแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
288 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานมป.ชั่วคราว บมจ.พฤกษา โครงการพลัมคอนโด พาร์ค รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
289 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
290 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
291 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ (สำรองแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
295 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
296 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
297 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต บ้านจัดสรร เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
299 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต บ้านจัดสรร เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
300 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลคลองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบลงทุนปี 2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 50 ตร.มม. (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
305 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบลงทุนปี 2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
306 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
307 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 50 ตร.มม. (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
308 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบ้านจัดสรร บริษัท เอเชี่ยนพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
310 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานบ้านจัดสรร บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
313 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
314 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
315 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
316 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซอย พหลโยฑิน 62 (ชื่นสิน 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบลงทุนปี 2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
321 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ งบลงทุนปี 2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
322 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
323 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
324 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
325 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (สำรองคลังแก้ไฟ) งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (สำรองคลังแก้ไฟ) งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
332 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
336 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานบ้านจัดสรร บริษัท เอเชี่ยนพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
337 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
338 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
339 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
341 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานย้ายแนว 22 เควี ถ.พหลโยธิน หน้าสฟ.บางขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
345 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
346 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแร็ค 4x200 มม. (4x8) แบบหลังยื่น งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
351 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
352 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
353 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อแร็ค 4x200 มม. (4x8) แบบหลังยื่น งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
354 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
357 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
358 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
359 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซอย พหลโยฑิน 62 (ชื่นสิน 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
360 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลง ซอยเทพกุญชร 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
363 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
364 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูแบบเมทัลชีทระบบจำหน่าย 22 เควี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
367 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
370 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
371 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
373 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
374 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1) สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผูกพัน ปี 2562 เพื่อบรรเทาการขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
375 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
376 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 50 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.40 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1) สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผูกพัน ปี 2562 เพื่อบรรเทาการขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 50 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.40 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
382 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูแบบเมทัลชีทระบบจำหน่าย 22 เควี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
383 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
384 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานหม้อแปลงชั่วคราว บริษัท เอสเตท คิว จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูแบบกระโปรงระบบสายส่ง 115 เควี พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS (TAMS 34) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS (TAMS 35) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
389 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS (TAMS 35) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
391 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานหม้อแปลงชั่วคราว บริษัท เอสเตท คิว จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
392 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS (TAMS 34) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
393 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
394 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูแบบกระโปรงระบบสายส่ง 115 เควี พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
395 สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) สัญญาเลขที่ สจ.011/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x6 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
397 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ตร.มม. 600 โวลท์ งบลงทุนจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x6 ตร.มม. สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1) สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผูกพัน ปี 2562 เพื่อบรรเทาการขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
399 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1) สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผูกพัน ปี 2562 เพื่อบรรเทาการขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
401 ประกวดราคาจ้างจ้างงานบริการรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแรงสูง (TAC) บริเวณสะพานลอยหน้า รร.มัธยมสังคีตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
403ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
405 สัญญา จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ สจ.012/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
406 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
407 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
408 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
409 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
413 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแรงสูง (TAC) บริเวณสะพานลอยหน้า รร.มัธยมสังคีตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
416 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
417 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสาร กฟฟ.รังสิต เส้นทางถนนพหลโยธินขาออก หน้าบิ๊กซีนวนคร ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
419 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสาร กฟฟ.รังสิต เส้นทางถนนพหลโยธินขาออก หน้าบิ๊กซีนวนคร ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายออกจากที่ผู้ใช้ไฟ ซ.คลองหลวง 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างงานบริการรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
424 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
425 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
426 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานบ้านจัดสรร บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
427 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายออกจากที่ผู้ใช้ไฟ ซ.คลองหลวง 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
428 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบ้านจัดสรร บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
432 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
433 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่สำนักงาน กฟฟ.รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบทำการ (ใช้งาน ผปบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
437 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
438 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบทำการ (ใช้งาน ผปบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
441 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ สจ.013/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
442 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ งบทำการ (สำรองคลังแก้ไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
443 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
446 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
447 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
450 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ตร.มม. งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
451 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
454 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง (สำรอง Safety Stock) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
455 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
456 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
457 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่สำนักงาน กฟฟ.รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
461 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ A สัญญาเลขที่ สจ.004/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
462 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ B สัญญาเลขที่ สจ.005/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 SC (สเปคใหม่) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
465 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
466 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
467 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
468 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 SC (สเปคใหม่) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
469 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
473 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี DYN 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
474 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี DYN 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
479 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนในระบบ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี (Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
482 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
483 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
484 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี (Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
485 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
486 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
487 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
492 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างงานย้ายแนว 22 เควี ถ.พหลโยธิน หน้าสฟ.บางขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
494 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
496 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
497 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
498 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี SC สเปคใหม่ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี SC สเปคใหม่ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
501 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
502 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 SC (สเปคใหม่) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 SC (สเปคใหม่) งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
505 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต สัญญาเลขที่ สจ.006/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  
506 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2563 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (สำรอง Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟปี 2563 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
508 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟรายใหม่และงานสับเปลี่ยนทดแทนชำรุดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
509 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (สำรองคลังแก้ไฟ) งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร งบลงทุนจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟรายใหม่และงานสับเปลี่ยนทดแทนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (สำรองคลังแก้ไฟ) งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
512 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
514 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 SC งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
516 ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) จ้างก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต-บ้านจัดสรร โครงการภัสสร 96 บมจ.พฤกษา เฟสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต-บ้านจัดสรร โครงการภัสสร 96 บมจ.พฤกษา เฟสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
518 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2563 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2563 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16