พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 
2 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 
3 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 
4 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนมกราคม พ.ศ.2558 
5 ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
6 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
7 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
8แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
9 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
10 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
11 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
12 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
13 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
14 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
15 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
16 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
17 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
18 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
19 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
20 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
21 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
22 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
23 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
24 แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน 
2นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กระทรวงแรงงาน 
3 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน 
4 สรุปการมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
5 แผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี พ.ศ.2558-2561 
6 ทิศทางการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
7 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8 แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ2560 - 2564) ฉบับปรุงปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
2แผนการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2558 
3 โครงการการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระะมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน 
5 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ 
6 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) 
7 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบและผู้เกี่บวข้อง 
8 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานในการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9 โครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
10 โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 
11 แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันายน 2558) ของหน่วยงาน 
12 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2561 
13 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2562 
14 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
3 คำสั่ง/ข้อสั่งการ 
4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
7 คู่มือการปฏิบัติงานตามกิจกรรมด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
2 มติคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2558 
3 มติคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2558 
4 มติคณะรัฐมนตรี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
2 ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 
3 ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2563 
4 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5 เอกสารแนบการประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2557 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2557 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2557 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2556 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2556 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2556 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2557 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2557 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2557 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2557 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2557 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2557 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2558 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2558 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2557 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2557 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2557 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2558 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2558 
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2558 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2558 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2558 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2558 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2559 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2558 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2559 
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2558 
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2558 
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2558 
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2559 
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2559 
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2559 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2559 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2559 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2560 
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2559 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2559 
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2560 
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2560 
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2560 
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2560 
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2559 
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561 
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560 
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2560 
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560 
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2561 
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561 
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562 
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561 
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561 
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562 
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562 
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562 
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562 
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
4 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 ปี 2557 
2 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 2 ปี 2557 
3 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 3 ปี 2557 
4 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2557 
5 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการธุรการและบันทึกข้อมูล ปี 2557 
6 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการธุรการและบันทึกข้อมูล ปี 2558 
7 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2557 
8 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 ปี 2561 
9 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 ปี 2561 
10 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 3 ปี 2561 
11 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปี 2561 
12 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 
13 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 ปี 2562 
14 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 ปี 2562 
15 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 3 ปี 2562 
16 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2562 
17 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ปี 2562