พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2560 (รอบแรก) 
2 การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2560 (รอบสอง) 
3 การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2561 
4 การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 
5 การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบาย ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
2 นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ท้ต สุทันธนกิตติ์) 
3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 
5แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564 
6 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 
7 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับที่ 2) 
8 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
9 มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน 
10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
11 นโยบายการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ (นายภุชพงค์ โนดไธสง) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 •โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
2 •โครงการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน 
3 •โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558) 
4 •โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2558 
5 •งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เบิกแทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) 
6 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 1) 
7 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 10) 
8 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 12 
9 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 14) 
10 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 16) 
11 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 20) 
12 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 21) 
13 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 22) 
14 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 23) 
15 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 24) 
16 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 26) 
17 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 29) 
18 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 3) 
19 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 34) 
20 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 35) 
21 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 36) 
22 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 37) 
23 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 39) 
24 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 4) 
25 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 44) 
26 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 45) 
27 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 46) 
28 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 49) 
29 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 5) 
30 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 50) 
31 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 51) 
32 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 52) 
33 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 53) 
34 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 54) 
35 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 55) 
36 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 6) 
37 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 7) 
38 •งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนครั้งที่ 8) 
39 1.เงินฝากช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์การสหประชาชาติ (UNSP) 
40 2.เงินบริจาคกรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
41 3.เงินบริจาคสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
42 4.เงินบริจาคสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
43 5.เงินบริจาคสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
44 แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 
45 แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 
46 แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 
47 แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 
48 แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 
49 แผนงานผลิตข้อมูลสถิติในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
50 แผนพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2558 
51 แผนพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2559 
52 แผนพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2560 
53 แผนพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2561 
54 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ต.ค.60-มี.ค.61 
55 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 
56รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
57 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 
58 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 
59 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
60 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 
61 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 
62 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 
63 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 
64 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 
65 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 
66 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน กรกฏาคม 2558 
67 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน กันยายน 2558 
68 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 
69 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน ธันวาคม 2557 
70 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน พฤศจิกายน 2557 
71 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน พฤษภาคม 2558 
72 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน มกราคม 2558 
73 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน มิถุนายน 2558 
74 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน มีนาคม 2558 
75 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน เมษายน 2558 
76 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือน สิงหาคม 2558 
77 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2557 
78 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - กันยายน 2557 
79 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2557 
80 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 
81 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 
82 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2557 
83 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - มกราคม 2557 
84 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2557 
85 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2557 
86 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - เมษายน 2557 
87 รายงานเงินประจำงวดส่วนราชการ เดือนตุลาคม - สิงหาคม 2557 
88 รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 17/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง 
2 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 18/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
3 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 3/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าว สาร ในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
4 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 4/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
5 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 4/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
7 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ ปี 2560 
8 คู่มือการปฏิบัติงานและบรรณาธิกรลงรหัส โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 
9 คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 
10 ระเบียบสำนักงานสถิติห่งชาติว่าด้วยการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
11 ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 
12 ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555  
13 •คู่มือการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558  
14 คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 
15 คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 
16 คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังการของประชากร พ.ศ. 2558 
17 ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เรื่อง ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่มีมติ 27/09/2559 
2รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันที่มีมติ 07/12/2559 
3คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการทำสำมะโน สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 16 ฉบับ 
4มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
5มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ทุกกระทรวง/หน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2559 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฏาคม 2559 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฏาคม 2560 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2560 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2559 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2560 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2559 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2560 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2559 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2560 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2559 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2560 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2560 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2561 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2559 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2560 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2560 
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2561 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2560 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2561 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2559 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน สิหาคม 2560 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2559 
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2559 
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2559 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 1(1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
2 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ 
3 ข้อ 1(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8)เเละหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในเเต่ละโครงการหรือรายการ 
4 ข้อ 1(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
5 ข้อ 1(5) รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
6 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณเเละรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในเเต่ละปีงบประมาณ 
7 ข้อ 1(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
8 ข้อ 1(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินเเผ่นดิน 
9 ข้อ 2(1) ขั้นตอนการให้บริการข้อมูล 
10 ข้อ 2(1) หลักเกณฑ์เเละขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงานรวมทั้งระเบียบหรือข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง 
11 ข้อ 2(2) เอกสารเเละคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์เเละขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งรัเบียบหรือข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง 
12 ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
13 ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน บริการ ณศูนย์ข้อมูล 
14 ข้อ 2(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 
15 ข้อ 2(5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการเเก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
16 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 
17 ข้อ 2(7) รายงานผลการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 
18ข้อ 2(7) รายงานผลการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 
19 ข้อ 3(1) โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายกำหนด 
20 ข้อ 3(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
21 ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 
22 ข้อ 3(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
23 ข้อ 3(5) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เเละขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหระบบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นเเนวทางการดำเนินงาน 
24 ข้อ 3(5) คู่มือแนวทางการจัดทำสถิติ 2559 
25ข้อ 3(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเเผนปฏิบัติ 
26 ข้อ 4(1) แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2561 
27 ข้อ 4(2) หลักเกณฑ์เเละการชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ 
28 ข้อ 4(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
29 ข้อ 4(4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ในภาพรวมของหน่วยงาน 
30 ข้อ 4(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินเเผ่นดิน 
31 ข้อ 5(2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
32 ข้อ 5(3) มาตรฐานทางจริยธรรมเเละจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน เเละผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมเเละจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในเเต่ละรอบปีงบประมาณ 
33 ข้อ 5(4) ระเบียบ สสช.ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2558 
34 ข้อ 5(4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
35 ข้อ 5(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
36 ข้อ 5(6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณใหโทษต่อบุคลากร เเละรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
37ข้อ 6(1) หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
38ข้อ 6(2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำเเนกตามแผนงานเเละโครงการภายใต้แผนปฏิบัติประจำปีของหน่วยงาน >>> ไม่มีข้อมูลเปิดเผย <<< 
39ข้อ 6(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
40ข้อ 6(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
41 ข้อ(3.4)ระเบียบ สสช. ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 
42 ข้อ4(1) งบประมาณประจำปี 2560 
43 ประกาศจังหวัดลาปาง เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
44 ข้อ 5(1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในเเต่ละคราว 
45 ข้อ 3(5) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ 
2 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 
3 หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลักประกันสัญญา) 
4 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 
5 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 
6 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 
7 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 
8 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561