โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ
  • ข้อ 2 ด้านการให้บริการประชาชน
  • ข้อ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
  • ข้อ 4 ด้านการบริหารงบประมาณ
  • ข้อ 5 ด้านบริหารงานบุคคล
  • ข้อ 6 ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -