โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • โครงการ
  • แผนงานผลิตข้อมูลสถิติในช่วง 4 ปี
  • แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -