ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทต.หินกอง จ.สระบุรี

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(100 ราย)
89 (89%) 10 (10%) 1 (1%)
พ.ศ. 2563
(106 ราย)
95 (90%) 11 (10%) 0 (0%)